Trên đời làm gì có nhiều thứ không biết thế, tất cả đều do lười thôi! Bạn cho rằng mình không biết gì, nhưng đến khi không còn dựa dẫm được nữa, bạn sẽ biết tất cả mọi thứ

Get

Explore more quotes