Constitute ['kɔnstitju:t] — cấu thành; tạo thành thiết lập; thành lập

E
picture loading error handler
545 thought(s)545

Engg3

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee