Estimate (n,v) — Sự đánh giá, sự ước lượng Đánh giá, ước lượng

E
picture loading error handler
510 thought(s)510

Enggg

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee