Prolong: kéo dài thời gian( buổi thuyết trình, họp mặt,..) Lengthen: làm cái gì dài tá (áo.,,)

E
picture loading error handler
510 thought(s)510

Enggg

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee