this memorial COMMEMORATES those who died in the war — (về một bức tượng, đài kỷ niệm) để tưởng nhớ ai/cái gì

E
picture loading error handler
545 thought(s)545

Engg3

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee