Vain (adj) — Kiêu ngạo, tự phụ Không thành công (make a vain attempt) Rỗng tuếch, vô nghĩa (vain threats, vain promises)

E
picture loading error handler
510 thought(s)510

Enggg

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee