Đừng cố lấp liếm khuyết điểm, đôi khi chúng giúp chúng ta thực sự dễ dàng được mọi người chấp thuận

Get

Explore more quotes