assume[ə'sju:m] — cho rằng; thừa nhận mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất...) làm ra vẻ, giả bộ đảm đương, gánh vác, nhận vào mình

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee