I repent having been so generous to that scoundrel ! — tôi ân hận vì đã quá rộng lượng với tên vô lại đó!

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee