implicit[im'plisit] (Adj) — ngấm, ngấm ngầm; ẩn tàng hoàn toàn tuyệt đối (toán học) ẩn

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee