justification[,dʒʌstifi'kei∫n] — sự bào chữa, sự biện hộ, sự chứng minh là đúng; lý lẽ bào chữa

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee