offspring['ɔ:fspriη] (N) con của một người hoặc một cặp vợ chồng; con đẻ con (của một con vật) (nghĩa bóng) kết quả

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee