rebellious[ri'beljəs] — nổi loạn, phiến loạn chống đối, hay chống đối bất trị, khó trị (người, bệnh...)

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee