tantrum['tæntrəm] — cơn giận, cơn cáu kỉnh, cơn thịnh nộ (nhất là của một em bé)

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee