the government JUGGLED with the figures and facts to hide political stability — chính phủ tráo trở các số liệu và sự kiện để che giấu tình trạng bất ổn về chính trị

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee