tremendous[tri'mendəs] (Adj) — ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội (thông tục) rất lớn, bao la, to lớn

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee