underlying['ʌndə,laiiη] (Adj) — nằm dưới, ở dưới (nghĩa bóng) cơ bản, nằm ở cơ sở

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee