underlying principles — những nguyên lý cơ bản Uderlying; (nghĩa bóng) cơ bản, nằm ở cơ sở

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee