Up’hold — Ủng hộ , tán thành (a person’s action) Xác nhận, phê chuẩn (claim, legal judgement) Duy trì, giữ gìn (custom)

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee