varied opinions những ý kiến khác nhau varied interests những quyền lợi khác nhau varied colours nhiều màu khác nhau

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee