varied['veərid] (Adj) — thuộc nhiều loại khác nhau, gồm nhiều loại khác nhau biểu lộ những thay đổi đa dang, những vẻ đa dạng lắm vẻ; đầy những đổi thay

E
picture loading error handler
671 thought(s)671

Eng7

English
Get

Explore more quotes

Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee
Hanal Lee