Webcitagram

I am not sure about automobiles. With all their speed forward, they may be a step backward in civilization. •Ep23: Roadkill — Tôi không chắc về ngành công nghiệp ô tô. Với tốc độ phát triển của nó, đó có thể là bước lùi của nhân loại

1
Booth Tarkington

Explore more quotes