Webcitagram

Security is mostly a superstition. It does not exist in nature, nor do the children of men as a whole experience it •Ep24. Amplification — Sự an toàn là không có thật. Điều đó chưa từng xảy ra, và con cái chúng ta chắc chắn chưa từng trải qua cảm giác đó

0
Helen Keller

Explore more quotes