Webcitagram

Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.” •Ep21. A shade of Grey — Không có gia định, con người đều cô đơn trước thế giới và run rẩy trước giá lạnh

1
Andre Maurois

Explore more quotes