Webcitagram

The human voice can never reach the distance that is covered by the still, small voice of conscience •Ep23: Roadkill — Tiếng nói của con người không thể nào vươn lên trên tiếng nói nhỏ nhẹ của lương tâm.

0
Mahatma Gandhi

Explore more quotes