Webcitagram

Đánh dấu những suy nghĩ nổi bật bằng một hình ❤️. Bạn sẽ nhận được THÔNG BÁO về suy nghĩ này vào một ngày cụ thể. Người dùng sử dụng thông báo có thể ghi nhớ nhanh hơn gấp 7 lần. Chạm vào nút có hình trái tim (bên dưới).

picture loading error handler
6 thought(s)6

Giới thiệu MindZip

Vietnamese
Hướng dẫn
Giới thiệu
Học tập
Lặp lại
Get

Explore more quotes