Webcitagram

Đây là tấm thẻ tư duy. Để lưu suy nghĩ, bấm vào nút ">" màu xanh lá cây, nút (bên dưới). MindZip sẽ hiển thị nó một lần nữa trong khoảng thời gian tối ưu cho đến khi bạn tiếp thu được nó.

picture loading error handler
6 thought(s)6

Giới thiệu MindZip

Vietnamese
Hướng dẫn
Giới thiệu
Học tập
Lặp lại
Get

Explore more quotes