Webcitagram

Học tập giống như một cuộc hành trình, bạn theo những suy nghĩ của một tác giả. Nếu bạn muốn nhớ nó là đủ để xem lại những điểm nổi bật. Do đó, lặp đi lặp lại các điểm nổi bật có liên quan của bạn từ một cuốn sách, khóa học, vv là đủ để nhớ. Do đó chúng tôi đã xây dựng MindZip.

picture loading error handler
6 thought(s)6

Giới thiệu MindZip

Vietnamese
Hướng dẫn
Giới thiệu
Học tập
Lặp lại
Get

Explore more quotes