Webcitagram

Nếu bạn học một cái gì đó mới bộ não của bạn sẽ quên lên đến 70% trong tuần đầu tiên. Với MindZip bạn có thể giữ cho hoạt động mới được học và lưu nó vào bộ nhớ dài hạn của bạn.

picture loading error handler
6 thought(s)6

Giới thiệu MindZip

Vietnamese
Hướng dẫn
Giới thiệu
Học tập
Lặp lại
Get

Explore more quotes