Trong MindZip những suy nghĩ được tổ chức trong bộ sưu tập. Khám phá và đăng ký bộ sưu tập bạn quan tâm hoặc tạo bộ sưu tập của riêng bạn. MindZip Study Coach quản lý sự lặp lại tối ưu cho tất cả các suy nghĩ trong thư viện của bạn. Bắt đầu ngay bây giờ để ghi nhớ mọi thứ bạn học & tận hưởng!

picture loading error handler
6 thought(s)6

Giới thiệu MindZip

Vietnamese
Hướng dẫn
Giới thiệu
Học tập
Lặp lại
Get

Explore more quotes