Chỉ có 4 loại tài sản là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực.

2
Tony Buổi Sáng
picture loading error handler
22 thought(s)22

Trên đường băng

Dượng Tony
Book
Success
Get

Explore more quotes