Webcitagram

Thiện không đúng chỗ, là ác. Ác đúng chỗ, là thiện

1
Tony Buổi Sáng
picture loading error handler
22 thought(s)22

Trên đường băng

Dượng Tony
Book
Success
Get

Explore more quotes