Webcitagram

Đừng chăm chú vào những chi tiết về cài đặt hoặc về những thí nghiệm trừ khi trong chừng mực nào đó nó đóng góp vào luận điểm chính của bài báo

Get

Explore more quotes

David Copperfield
Benedict Cumberbatch