Webcitagram

Nếu bạn thảo luận cách cách tiếp cận đã thất bại, hãy viết ngắn gọn, và cách làm điển hình là viết về nó sau khi bạn đã bàn luận về cách tiếp cận thành công

Get

Explore more quotes