Webcitagram

Mục đích của bài báo khoa học không phải là để mô tả những gì bạn đã làm, mà để truyền đạt cho đọc giả về những kết quả nghiên cứu thành công và có ý nghĩa quan trọng, và thuyết phục độc giả về tính hợp lý của những kết luận.

5
Michael Ernst
Get

Explore more quotes