Webcitagram

Qua việc tập trung nâng cao tính rõ ràng của bài viết, bạn  sẽ chắc chắn sẽ đạt được sự mạch lạc trong suy nghĩ của mình.

6
Norman Ramsey
Get

Explore more quotes