Webcitagram

社会惰化 — 群体一起完成一件事情时,个人付出的努力比单独完成时偏少(吃大锅饭)——通过推按对与个人绩效同时考核、团队建设等方式避免或减少。

picture loading error handler
55 thought(s)55

组织行为学

心理学
管理
Get

Explore more quotes

Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates
Kevin Gates