Webcitagram

Có một công thức rất kì diệu, nó có thể chấm dứt sự tầm thường của bạn. Công thức đó sẽ dẫn bạn vượt qua sự tầm thường và khiến bạn trở nên. Công thức khá đơn giản: Clarity x (System x Effort)^Time = Excellent

Get

Explore more quotes