Webcitagram

Làm, làm, làm và làm Đây là lúc bạn có thể bắt đầu Work hard. Một mục tiêu rõ ràng, hệ thống ổn định, bạn đã có thể phi đầu để làm và đi theo quy trình đó. Đây là sự thật, không có gì hào nhoáng, không thể cãi, và là điều cần thiết. Đơn giản vậy thôi.

Get

Explore more quotes