Webcitagram

Làm thật rõ việc bạn muốn trở nên xuất chúng NHƯ THẾ NÀO? (Clarity) Lĩnh vực nào bạn mong muốn trở nên tốt hơn và trên mức tầm thường? Hãy định nghĩa và xác định thật rõ mục tiêu và lĩnh vực của bạn ra? Nếu bạn muốn trở thành doanh nhân giàu có? Tài khoản của bạn có bao nhiêu chữ số?

Get

Explore more quotes