Webcitagram

Hãy tự xây cho mình một hệ thống ổn định. Chăm là một chuyện nhưng đồng thời bạn cũng phải khôn. (Work smart and then work hard). Nếu muốn thoát khỏi một cuộc sống tầm thường, bạn sẽ dần nhận ra rằng: Bạn sẽ được đền đáp nếu có một hệ thống mục tiêu rõ ràng và sẽ lãng phí sức lực với những hành động không đâu vào đâu.

Get

Explore more quotes