Chỉ sử dụng từ ngữ thì con người mới có thể thể hiện được suy nghĩ của mình

Get

Explore more quotes