Hạnh phúc nào cũng có thể mọc cánh bay đi, có những hạnh phúc rất ngẫu nhiên và không mấy liên quan đến những hành động của chúng ta. Ngược lại, sự thoả mãn như một con rùa khổng lồ. Làm điều mình muốn là con đường dễ nhất đưa ta đến sự thoả mãn

Get

Explore more quotes