Những người sáng tạo là người không chấp nhận những điều được coi là đương nhiên, anh ta nghi ngờ nó

Get

Explore more quotes

Hillary Clinton