Chúng ta hãy viết những dòng chữ lên trang giấy rồi suy nghĩ

Get

Explore more quotes