Như tờ giấy và máy bay giấy, chỉ cần thay đổi hình dạng của đồ vật là nó có thể dễ dàng làm được những điều mà trước đây không thể. Tâm hồn, thái độ, ngôn từ, hành động... cũng đều có thể như vậy

Get

Explore more quotes