Webcitagram

Bạn. Chính bản thân bạn (Người đàn ông), mới là cái người phải tập trung mọi năng lượng lẫn nguồn lực vào. Bạn mới là trung tâm của thế giới. KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ.

0
Redpill
picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes

Oscar Peterson