Webcitagram

Bạn (đàn ông) phải NÂNG CẤP, thay đổi chính bản thân mình theo chiều hướng tích cực lên. Không còn cách nào khác.

0
Redpill
picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes