Webcitagram

"Đàn ông là một hòn đảo, phụ nữ là những con thuyền. Điều quan trọng ở đây là xây dựng hòn đảo của bạn thật đẳng cấp." Nói rằng Good Gene và Good Dad thường không đi chung với nhau ở những đàn ông trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng đó chỉ là hầu hết các đàn ông, vẫn còn một số hiếm. Hãy trở thảnh số đó.

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes