Webcitagram

Thời thanh xuân, họ mang một nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời ấy là gì? Nhảy lên thuyền, xuôi dòng đại dương, tìm đến một “hòn đảo” mà họ cho rằng nơi ấy mình thuộc về. Nơi ấy sẽ trao cho họ chỗ trú ẩn, thức ăn, sự bảo vệ chăm sóc…

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes